Waarom uitbesteden?

Voor iedere gemeente geldt sinds 1 juli 2012 een nieuwe taak, namelijk de gemeentelijke schuldhulpverlening op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs).

Deze wet verplicht gemeenten beleid te maken over hoe zij binnen haar gemeente de schuldhulpverlening regisseert. Het zal niemand ontgaan zijn dat er zich een nieuwe snel groeiende doelgroep hulpvragers aandient, de "eigenwoningbezitter in problematische schulden". Deze nieuwe doelgroep heeft een heel eigen problematiek die specifieke kennis en vaardigheden van de schuldhulpverlener vergt. Kennis die zo specialistisch is dat de vraag gesteld moet worden of het loont om iemand hiervoor intern op te leiden of dat het goedkoper is om deze doelgroep uit te besteden aan een speciaal op die doelgroep gerichte vakspecialist. Knoppers Schuldhulpverlening bv is een dergelijke vakspecialist.

De manier waarop Knoppers Schuldhulpverlening bv werkt gaat uit van schuldhulpverlening conform de gedragscode NVVK. Waarbij het uitgangspunt is zo min mogelijk schade te laten ontstaan voor klant en maatschappij en als dat kan de klant in zijn eigen woning te laten wonen.

In het uiterste geval dat geen enkele regeling mogelijk is zonder dat eerst de woning wordt verkocht, verwijzen wij door voor de verkoop van de woning zodanig dat deze na verkoop kan worden terug gehuurd door de klant tegen een "sociale woningbouw" huurprijs zodat daarna optimaal gesaneerd kan worden. Hierbij geldt als ultiem doel dat na de sanering de klant de woning weer terug kan kopen.

Dit levert de volgende voordelen:

  1. De klant houdt uitzicht dat hij in zijn eigen woning kan blijven wonen.
  2. De klant kan zijn eigen woning met een gezonde hypotheek weer terug kopen op termijn.
  3. Deze prikkel stimuleert om te werken immers "geen inkomen = geen hypotheek"
  4. Door toekomstperspectief geen afglijden richting uitkering of bijstand.
  5. Geen woonkostentoeslag nodig.
  6. Geen dakloos gezin en geen herhuisvestingskosten.
  7. Geen wisseling van school en vriendjes voor de kinderen.
  8. Vermindering van aantal gedwongen verkopen waardoor prijzen minder snel dalen.

De uitvoeringskosten die een gemeente aan Knoppers Schuldhulpverlening bv betaalt zijn ongeveer gelijk aan de kosten voor eigen uitvoering van een schuldregeling. Maar de besparingen zoals hierboven genoemd zijn evident en aanzienlijk. Bovendien is Europees aanbesteden voor deze dienst niet nodig.