Maatwerkoplossingen

De problematiek van de schuldenaar met een eigen woning is complex. Zeker nu de afzetmarkt voor woningen ontbreekt. Hierdoor is hulpverlening met als eerste instrument de verkoop van de woning, vaak op voorhand kansloos.

Feitelijk wordt daarmee niemand geholpen, zowel de schuldenaar als de schuldeiser zitten in een patstelling. Banken werken niet mee aan gedwongen verkoop vanwege de lage veilingopbrengsten en daardoor resterende extra hoge restschuld.

Het product dat Knoppers Schuldhulpverlening bv biedt is een maatwerkoplossing in trajectvorm voor klanten uit deze speciale doelgroep:

 • Gemeenten kunnen een hulptraject inkopen per klant met een koopwoning en problematische schulden.
 • Deze klanten worden daarna door Knoppers Schuldhulpverlening bv uitgenodigd of bezocht voor een intake gesprek.
 • Aan de hand van het intakegesprek, onderbouwd met bewijsstukken, maakt Knoppers Schuldhulpverlening bv een plan van aanpak. Daarbij wordt tevens beoordeeld of de klant direct een saneringstraject in kan gaan, ofwel de klant stappen moet doen om zover te komen.
 • Het plan van aanpak is daarmee een stappenplan naar een uiteindelijk succesvolle oplossing.
 • Knoppers Schuldhulpverlening bv koppelt dit stappenplan in de vorm van een advies terug naar de betrokken gemeente. Deze besluit op basis van het advies conform de Wgs.
 • Als alles op orde is zodat de klant financieel geholpen of gesaneerd kan worden, verstrekt de gemeente Knoppers Schuldhulpverlening bv opdracht en mandaat daartoe.
 • Vervolgens treedt Knoppers Schuldhulpverlening bv in overleg met de hypotheekbank van de klant en probeert voor zover noodzakelijk de hypotheek te verlagen tot de actuele waarde van de woning. De rest van de hypotheek en de betalingsachterstand wordt als concurrente vordering toegevoegd aan de lijst van te saneren schulden.
 • Hiermee wordt een minnelijke regeling geprobeerd tot stand te brengen.
 • Slaagt deze regeling dan kan de klant bij Knoppers Schuldhulpverlening bv in schuldbemiddeling blijven. Ook kan de klant worden overgedragen terug naar de gemeente.
 • Lukt dit niet en/of blokkeert de woning een succesvolle sanering dan wel toelating tot de WSNP en is de klant voor het overige saneer klaar? Dan probeert Knoppers Schuldhulpverlening bv door te verwijzen zodat de woning onderhands verkocht kan worden, waarna de klant deze terug kan huren van de koper om zo de sanering alsnog mogelijk te maken.
 • De klant wordt door Knoppers Schuldhulpverlening bv begeleid en volgt daarbij een cursus “Omgaan met (minder) geld” samengesteld i.s.m. het NIBUD.
 • Na het schuldhulpverleningstraject gevolgd door een 5 jarige BKR periode kan de klant de woning terugverkrijgen tegen de reële marktprijs met een gezonde hypotheek.
 • Lukt dit ook niet dan levert de klant de woning leeg op en vertrekt hij naar een andere woning. Maar dan zijn de schulden inmiddels gesaneerd en heeft hij maximaal acht jaar als woningzoekend ingeschreven gestaan, waardoor hij snel een woning kan bemachtigen in een bij zijn inkomen passende prijsklasse. Een veel betere situatie dan wanneer de klant door een executieveiling uit huis was gezet. Om deze reden is de inschrijving als woningzoekende en het in stand houden van deze inschrijving een voorwaarde voor hulp door Knoppers Schuldhulpverlening bv.

Knoppers Schuldhulpverlening bv biedt gemeenten aan om het intake gesprek met klanten die in het bezit zijn van een eigen woning over te nemen. Aan de hand van het gesprek wordt een analyse van de situatie opgesteld. Hieruit volgt een stappenplan “plan van aanpak” welke door Knoppers Schuldhulpverlening bv wordt besproken met betrokken gemeente.

Wilt u alle informatie over onze trajecten en maatwerkoplossingen dan kunt u contact opnemen en zullen wij u informeren over onze maatwerkoplossingen.